Disclaimer


De informatie, tekst, afbeeldingen en foto’s op deze website en de bijbehorende subsites en de vormgeving daarvan, zijn beschermd onder de Auteurswet, de Databankenwet en andere toepasselijke wetgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mag niets daarvan worden verveelvoudigd (“framing” daaronder begrepen), aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbende, John Maas fotografie.
John Maas fotografie besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen.John Maas fotografie is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de op deze website aangeboden informatie, noch voor de schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen, onderbrekingen of fouten in het verstrekken van informatie of diensten door John Maas fotografie, of door u aan John Maas fotografie door middel van een website van John Maas fotografie, of anderszins langs elektronische weg. John Maas fotografie aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens John Maas fotografie via deze website.John Maas fotografie aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

The information, text, images en pictures on this website plus the accompanying subsites and the design of these, are protected by the law of authorship, the law of database and other relevant legelislation and regulatons. Besides legal exceptions it is forbidden to make copies (amongst them framing), to be made available to third parties or be made pulbic without the authorisation of the legal party and ownder, John Maas Photographie.

John Maas Photographie is dedicated to provide the data on this site whith utmost care when it comes to reliability and actuality. However minor flaws and errors can occur. John Maas Photographie can never be hold responsible for damages caused by ealier mentioned flaws and errors in information provided by this site,nor for damages caused as a consequence by, or inherent by broadcasting of information through the internet, like faillures, interruptions, or errors in providing of information or services by John Maas Photographie, or by You to John Maas Photographie through a website provided by John Maas Photographie, or in any other digital way. John Maas Photographie neither does not accept any responisibilty for possible damages caused by using the information, advices or ideas provided from John Maas Photographie through this website. John Maas Photographie will not accept responsibility for the contents of websites of which to or of which from  are being referred to by a hyperlink or any other way.©2017 - John Maas Fotografie